» HOME
» Oddziały szpitalne
» Przychodnia specjalistyczna
» Zakład Radiologii
» Zakład Diagnostyki
» Zakład Patomorfologii
» Przetargi
» Ogłoszenia
» Publikacje
» Status prawny
» Nieudostepnione informacje publiczne

 

 

Nieudostepnione informacje publiczne

 

 

Informacja dla podmiotów zwracających się o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana 
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie jest do pobrania tutaj.


stediril tabletki stediril
Najskuteczniejsze na rynku!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/stediril-30.html


 

 

 Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, SZGiCHP może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
SZGiCHP, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, SZGiCHP powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje SZGiCHP nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, SZGiCHP powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku wyżej określonym przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. 
Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

 

Copyright © 2017 Szpital Choroby Płuc Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone.